Praat, denk en doe mee

Heeft u interesse in de raad of een van de agendapunten? U kunt meepraten, -denken en -doen.

Gast van de raad

De gemeenteraad vergadert bijna altijd openbaar. U bent van harte welkom. Om kennis te maken met het werk van de raad, kunt u op bezoek komen bezoeken als Gast van de raad.

Digitaal Burgerpanel: uw mening telt!

Uw mening telt bij het maken van bepaalde keuzes. Daarom heeft de gemeente een digitaal burgerpanel opgericht. Dat is een panel waarin burgers via een vragenlijst op internet hun mening kunnen geven over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen de gemeente.

Burgerinitiatief

Vindt u dat een bepaald bebouwd gebied tot beschermd stads- of dorpsgezicht moet worden aangewezen? Of vindt u dat een pand moet worden aangewezen als gemeentelijk monument? Ossenaren hebben de mogelijkheid om hun idee op de politieke agenda te plaatsen. Dat kan met het burgerinitiatief.

Inspraak

De gemeenteraad wil graag de inwoners betrekken bij het ontwikkelen van beleid en het nemen van besluiten. De raad luistert naar argumenten en ideeën uit de samenleving. Wanneer u kunt inspreken, dan leest u dit op de website of in het lokale weekblad (Regio Oss). Lees meer over inspraak

Rekenkamer

De Rekenkamer helpt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. De Rekenkamer verzamelt zelf onderwerpen voor onderzoek maar hoort ook graag ideeën van de gemeenteraad, ambtenaren en inwoners van de gemeente Oss. Lees meer over de Rekenkamer.

Spreekrecht

Elke inwoner heeft spreekrecht. U mag tijdens een vergadering van de Gemeenteraad of een commissie uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Tijdens de pilot vergaderstelsel kunt u niet inspreken tijdens een raadsvergadering. Inspreken kunt u het best zo vroeg mogelijk in het proces doen. Wanneer u wilt inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat, dan kan dit tijdens een podiumbijeenkomst.

Steunbetuigingen

Raadsvergaderingen en commissievergaringen zijn openbaar. Iedereen is welkom als toeschouwer op de publieke tribune. Het is niet toegestaan om tekenen van goed- of afkeuring te geven. Dit betekent bijvoorbeeld dat er niet mag worden gejuicht, gejoeld of geapplaudisseerd. Ook spandoeken, protestborden enzovoorts mogen niet in de raadzaal, de commissiezaal of de gang die toegang tot deze zalen biedt.
Grievende uitlatingen in welke vorm dan ook, worden nooit geaccepteerd. Heeft u naar aanleiding hiervan vragen? Neem dan contact op met de raadsgriffie via de contactpagina.

Podiumbijeenkomsten

Wanneer er een onderwerp is waarover de raad nog moet besluiten en u wilt hen daarover informeren, neem dan contact op met de Raadsgriffie. Dan overleggen we over de mogelijkheid om het onderwerp tijdens een Podiumbijeenkomst op de agenda te plaatsen. (B2)
Een podiumbijeenkomst is bedoeld om raadsleden te informeren over een onderwerp waarover ze later een besluit moeten nemen. Het kan ook gaan over een belangrijke ontwikkeling. Een podiumbijeenkomst is openbaar en vaak worden belanghebbenden persoonlijk op de hoogte gesteld van een podiumbijeenkomst.
De onderwerpen die aan de orde komen worden zo breed mogelijk belicht. Informatie komt niet alleen vanuit ambtenaren, maar ook belanghebbenden kunnen de raad informeren. Wanneer u de raad wilt informeren, neem dan contact op met de Raadsgriffie. Dan kijken we samen wat er mogelijk is.

Vragen of ideeën