Praat, denk en doe mee

Er zijn verschillende manieren waarop u als burger mee kunt praten, denken en doen met de gemeente. We zetten ze voor u op een rij.

Gast van de raad

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Je bent dus altijd van harte welkom. Om nog beter kennis te maken met het werk van de raad, kun je de vergadering ook bezoeken als Gast van de raad.

Digitaal Burgerpanel: uw mening telt!

Uw mening telt bij het maken van bepaalde keuzes. Daarom heeft de gemeente een digitaal burgerpanel opgericht. Dat is een panel waarin burgers via een vragenlijst op internet hun mening kunnen geven over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen de gemeente.

Burgerinitiatief

Vindt u dat een bepaald bebouwd gebied tot beschermd stads- of dorpsgezicht moet worden aangewezen? Of vindt u dat een pand aangewezen moet worden als gemeentelijk monument? Ossenaren hebben de mogelijkheid om hun idee op de politieke agenda te plaatsen. Dat kan met het burgerinitiatief.

Inspraak

We willen onze inwoners graag betrekken bij het ontwikkelen van beleid en bij het nemen van besluiten. We nemen onze inwoners namelijk serieus. We luisteren naar argumenten en ideeën uit de samenleving. Wanneer inspraak aan de orde is, dan leest u daarover altijd op de website of in de plaatselijke krant.
Lees meer inspraak

Rekenkamercommissie

Gedurende het hele jaar verzamelt de Rekenkamercommissie mogelijke onderwerpen voor onderzoek. Dit doet zij door zelf de vinger aan de pols te houden over wat er speelt binnen de gemeente. De Rekenkamercommissie laat zich echter ook graag voeden met ideeën door de gemeenteraad, ambtenaren en inwoners van de gemeente Oss. Geschikte onderwerpen worden op een verzamellijst gezet.

Spreekrecht

Elke inwoner heeft spreekrecht. Dit betekent dat je tijdens een vergadering van een van de commissies je mening kunt geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Dit kun je het best in het begin van het proces doen. Wanneer je wil inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat, dan kan dit tijdens een Podiumbijeenkomst. Je mag ook schriftelijk inspreken. Dan kan je kort je mening over een onderwerp dat op de agenda staat sturen naar de Raadsgriffie.

Momenteel vindt er een pilot plaats in de gemeenteraad om de vergaderingen nog beter te maken. Dit betekent dat we inwoners helpen door eerder in het proces hun bijdrage te kunnen laten leveren. Daarom is inspreken alleen mogelijk tijdens de commissievergaderingen. Klik hier om meer te leren over inspreken.

Podiumbijeenkomsten

Tijdens podiumbijeenkomsten is het mogelijk om de raad te informeren over een onderwerp waarover de raad later een besluit moet nemen. Het kan ook gaan over een belangrijke ontwikkeling. De podiumbijeenkomsten zijn openbaar en vaak worden belanghebbenden persoonlijk op de hoogte gesteld van zo’n bijeenkomst.
De onderwerpen die aan de orde komen worden zo breed mogelijk belicht. Informatie komt niet alleen vanuit de ambtelijke organisatie, maar ook belanghebbenden kunnen de raads- en burgerleden informeren over hun standpunt ten aanzien van het betreffende onderwerp.

Wanneer er een onderwerp is waarover de raad nog moet besluiten en u wilt hen daarover informeren, neem dan contact op met de Raadsgriffie. Dan overleggen we over de mogelijkheid om het onderwerp tijdens een Podiumbijeenkomst op de agenda te plaatsen.

Vragen of ideeën

Als u vragen of ideeën heeft, dan kunt u het volgende doen:

  • Neem contact op met ons. Kijk voor alle mogelijkheden op de contactpagina
  • U schrijft een brief aan de gemeenteraad of één van de wijk- of dorpsraden: Postbus 5, 5340 BA Oss. Een brief aan de gemeenteraad of wijk- of dorpsraad wordt - als het een zaak van het college van B&W is - behandeld in een openbare vergadering. Dat betekent dat de brief en dus ook de naam van de afzender aandacht kan krijgen in de pers.
  • U richt zich tot een afzonderlijk lid van het college van burgemeester en wethouders, dus tot de burgemeester of één van de wethouders. Dat kunt u doen door een brief te schrijven naar: college van B&W, Postbus 5, 5340 BA Oss.
  • U vraagt een lid van het college te spreken. Afspraken via het secretariaat, telefoon 14 0412.
  • Hier vindt u meer informatie als u een klacht heeft over de afdeling Zorg, Werk of Inkomen
  • Hier vindt u alle mogelijkheden als u klachten heeft over de openbare ruimte.
  • Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld. U kunt dan eenklacht indienen bij de Ombudscommissie. De Ombudscommissie behandelt alleen klachten over de dienstverlening. Klachten die dus te maken hebben met de manier waarop u door een ambtenaar of bestuurder bent behandeld.