Organisatiestructuur

Oss is een moderne gemeente met een modern bestuur. Dat is terug te vinden in de manier waarop de gemeentelijke organisatie in elkaar zit en in de wijze waarop gemeentelijk beleid tot stand komt. Bij de voorbereiding van plannen is de inbreng van inwoners en organisaties van groot belang: de burger, voor wie het beleid bedoeld is, mee laten denken en praten. Hoofdthema’s voor de nieuwe organisatie zijn de vraag van de klant en de ontwikkeling van integraal beleid.

Organisatiestructuur Gemeente Oss Organisatiestructuur Gemeente Oss

Helemaal bovenaan staat de gemeenteraad. Daaronder het college van b&w. Daaronder, en aan het hoofd van de ambtelijke organisatie, staat de gemeentesecretaris, mevr. M.L. van Schaijk. Samen met en drie directeuren van de diensten en de concerncontroller vormen zij het Concern Management Team (CMT, staat niet in het organogram hierboven). Naast de ambtelijke organisatie bestaat er een Griffie met aan het hoofd een raadsgriffier. Zij zijn in dienst van de gemeenteraad.

De ambtelijke organisatie van de gemeente Oss kent drie diensten: Publiekszaken, Stadsbeleid en Gemeentebedrijven. Bij de dienst Publiekszaken komt de inwoner van Oss als klant, die bijvoorbeeld een paspoort, parkeerkaart of bouwvergunning nodig heeft. De dienst Stadsbeleid heeft contacten met de inwoner om mee te denken en te praten bij de voorbereiding van beleidsplannen. In de dienst Gemeentebedrijven ligt de nadruk op het uitvoeren van het vastgestelde beleid en ondersteuning van de beide andere diensten in de bedrijfsvoering. De medewerkers van de diensten zijn in dienst van het college van b&w.

Naast de drie diensten zijn er twee afdelingen die direct resulteren onder de gemeentesecretaris: de Concerndienst en afdeling Bestuurszaken (die laatste staat ook niet in het organogram hierboven).